Leveringsvoorwaarden

Repair Management Nederland B.V.

Algemene verkoop-/ leveringsvoorwaarden

Artikel 1;

Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen 5 dagen te herroepen.

Artikel 2;

Onze prijzen zijn, tenzij anders vermeld Franco huis, inclusief transportverzekering en inclusief verpakking, doch exclusief eventuele licentiekosten en rechten, welke voor aflevering van een order van kracht mochten worden. Wij houden ons tevens het recht voor de gevolgen van eventuele binnenlandse of buitenlandse monetaire maatregelen door te berekenen.

Artikel 3;

Betaling dient plaats te vinden, tenzij anders vermeld binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente alsmede de incassokosten welke gefixeerd worden op 15% van het uitstaande met een minimum van Euro 75,00.

Artikel 4;

De eigendom van de door ons geleverde of te leveren goederen gaat niet eerder op de koper over dan na volledige betaling daarvan.

Acceptatie van een wissel of een ander handelspapier geldt in dit verband niet als betaling. Ingeval van niet betaling door de koper van een opeisbaar bedrag, in geval van overlijden van de koper, alsook wanneer hij;

  1. A) in staat van faillissement wordt verklaard of
  2. B) surseance van betaling aangevraagd, wanneer hij
  3. C) een rechtspersoon of vennootschap onder firma zijnde, wordt ontbonden wanneer hij
  4. D) de exploitatie van zijn bedrijf staakt, of wanneer hij
  5. E) beslag op de door ons geleverd goederen, doch nog niet (geheel) betaalde goederen of
  6. F) een deel daarvan wordt gelegd

zijn wij gerechtigd de order te annuleren, het mogelijk geleverde doch nog niet betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds aan ons betaalde, doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. Wanneer zich een van de omstandigheden voordoet, als in vorige zin genoemd, is elke vordering welke wij jegens de koper ineens en dadelijk opeisbaar, terwijl voorts wanneer en zodra zich een van de omstandigheden voordoet als in de vorige zij gemeld onder A), B), C), D), E) of F) de koper gehouden is ons daarvan onverwijld schriftelijk te verwittigen alsook al naar gelang van het zich voordoende geval de curator, de bewindvoerder, de liquidateur of de beslaglegger onverwijld op het bestaan van de onderhavige tussen ons en de koper overeengekomen en dus Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en op de daaruit voortvloeiende rechten te bewijzen.

Artikel 5;

De door ons geleverde artikelen worden gegarandeerd in die zin, dat wij ons verplichten de goederen, welke aantoonbare gebreken vertonen te vergoeden dan wel te remplaceren, mits zij binnen 10 dagen Franco aan ons worden geretourneerd, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de koper. Garantie (voorwaarden) worden ten alle tijden doorgespeeld naar de fabrikant. Garantie is afhankelijk van de voorwaarden van de fabrikant. Garantie is altijd een productgarantie afgeven door de fabrikant van het betreffende product en nimmer afgegeven door Repair Management Nederland B.V., mits anders aangegeven door Repair Management Nederland B.V.  en bij goedkeur van de claim op materiaal- en fabricagefouten door de fabrikant worden de betrokken vervangende onderdelen gratis ter beschikking gesteld. Arbeidskosten en/of herstelkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. De aansprakelijkheid van Repair Management Nederland B.V. beperkt zich tot het met de opdracht gemoeide bedrag.

Artikel 6;

Repair Management Nederland B.V. is louter aansprakelijk voor de schade die het directe en onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Repair Management Nederland B.V., voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Repair Management Nederland B.V. sluit uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid voor gevolg- c.q. bedrijfsschade uit.

Artikel 7;

Indien geen bijzondere overeenkomst is gemaakt vindt transport met een door ons te bepalen vervoermiddel plaats.

Artikel 8;

Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is kunnen wij te onzer keuze dat gedeelte reeds leveren, of wachten tot al het bestelde gereed is. In het eerste geval moeten onze facturen, betrekking hebben op de gedeeltelijke levering, overeenkomstig onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden voldaan.

Artikel 9;

Levering van de goederen vindt altijd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen EXW, ex Works plaats. Levering vindt plaats op het moment waarop de zaken worden aangeboden op de afgesproken en / of gebruikelijke plaats en tijd.  Bij franco levering van producten wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending of transport gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten inzake transport, verpakking en overige handlingkosten voor rekening van de opdrachtgever.
Opdrachtgever is verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.

Artikel 10;

Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting, kleur e.d., welke uit technisch oogpunt niet kunnen voorkomen zijn, dan wel volgens de handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame.

Artikel 11;

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, alsmede diensten van Repair Management Nederland B.V.

Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts worden ingeroepen voor zover deze expliciet door een aparte schriftelijke verklaring van Repair Management Nederland B.V. zijn bevestigd. Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van Repair Management Nederland B.V. heeft gekocht wordt geacht bij eventuele daarna door hem mondeling, schriftelijk, per email of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of deze zodanige order schriftelijk is bevestigd.

Artikel 12:

Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door ons te maken om tot invordering van enig door de koper aan ons verschuldigd bedrag te geraken, komen ten laste van de nalatige koper.

Artikel 13:

Alle geschillen, welke tussen partijen mochten rijzen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, voor zover de wettelijke bepalingen dit toelaten, onverminderd onze bevoegdheid een door ons tegen de koper in te stellen rechtsvordering te brengen voor de, naar de regelen van absolute competentie, bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

Op deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zal het Nederlandse recht van

toepassing zijn.

Rotterdam, Januari 2016

Repair Management Nederland B.V.

Aanvullend:

Swiss Solutions

Swiss Solutions is een merknaam van Repair Management Nederland B.V. Alle Swiss Solutions producten worden door internationale fabrikanten geproduceerd en vervolgens onder de naam Swiss Solutions op de markt gebracht. Deze producten worden exclusief door Repair Management Nederland B.V. verhandeld. De leveringsvoorwaarden van Repair Management Nederland zijn van toepassing op het merk Swiss Solutions.